Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.permane.pl

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu permane.pl realizuje:

PERMANE Jagoda Jaśkowiak
ul. Łokietka 16
62-025 Kostrzyn
NIP: 7631986675
REGON: 380584156

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@permane.pl

 • 1: Definicje

Definicje użyte w regulaminie, oznaczają:

Kupujący – Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.permane.pl

Sprzedawca – Jagoda Jaśkowiak, prowadząca działalność pod nazwą PERMANE Jagoda Jaśkowiak, NIP: 7631986675, REGON: 380584156

Sklep – www.permane.pl -witryna internetowa/ sklep, w którym kupujący może złożyć swoje zamówienie

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Towar – towarem jest artykuł przeznaczony na sprzedaż, będący dostępny w chwili składania zamówienia, na stronie www.permane.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość w sklepie www.permane.pl określające rodzaj i ilość towarów.

 • 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Korzystanie z witryny sklepowej www.permane.pl wymaga spełnienia warunków technicznych przez aktualną przeglądarkę internetową:

 • Firefox
  • Internet Explorer
  • Opera
  z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

Sprzedawca zapewnia, że produkty, które zamawia Kupujący są nowe i wolne od wad.

 • 3: Składanie zamówienia

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, jeżeli w danej chwili nie trwają pracę na serwerze sklepu.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”
  • wybrać odpowiedni dla kupującego sposób dostawy
  • wskazać adres do realizacji zamówienia, podać numer telefonu oraz adres e-mail
  • sprawdzić poprawność danych
  • opłacić zamówienie

Z chwilą złożenia zamówienia i opłaceniem towaru, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 • 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma do 14 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.

 • 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Odstąpienie od umowy nie ma zastosowania w przypadku wyrobów personalizowanych (z grawerunkiem).

W celu odstąpienia od umowy Konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail: kontakt@permane.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • 7: Inne informacje

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do zmiany treści grawerunku. Następuje to poprzez wysłanie wiadomości nasz e-mail kontakt@permane.pl. Istotne jest, by Klient utwierdził się czy otrzymał od nas wiadomość zwrotną, by mieć pewność o dotarciu do nas prośby o zmianę. Jeśli Klient nie upewni się, nie możemy odpowiadać za żądania zmian. Przedmiot, który został już wygrawerowany nie podlega zmianom zamówienia.

Każdy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia pisowni oraz gramatyki w podanej przez niego instrukcji grawerowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne czy jakiekolwiek inne. Każdy grawer wykonany jest zgodnie z przesłanymi przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym informacjami.

Każdy Klient zobowiązany jest do zamawiania prezentów z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż nie gwarantujemy czasu dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia podarunkowe, które zostaną dostarczone z opóźnieniem na daną okazję.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy topograficzne w odniesieniu do opisów przedmiotów online, gdyż zdjęcia nie są wyświetlane w rozmiarze rzeczywistym. 

Kolorystyka otrzymanej biżuterii może się nieznacznie różnić w porównaniu ze zdjęciami opublikowanymi online.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Łokietka 16, 62-025 Kostrzyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

 • 7 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 8 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny kontakt@permane.pl.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Łokietka 16, 62-025 Kostrzyn.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@permane.pl.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

REGULAMIN KONTA W SKLEPIE WWW.PERMANE.PL

 • 1 DEFINICJE

Konto – darmowa funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie www.permane.pl
Sklep – sklep internetowy Permane prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.permane.pl
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERMANE Jagoda Jaśkowiak NIP 7631986675 REGON 380584156 z siedzibą w Kostrzynie ul. Łokietka 16, 62-025 Kostrzyn

 • 2 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
Aktywne konto e-mail
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 • 3 KONTO
  Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, a Sprzedający zapewnia o polityce prywatności.
  Konto umożliwia: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
  W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
  W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
  W tym celu konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą: kontakt@permane.pl
 • 4 REKLAMACJE
  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@permane.pl
  Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 • 5 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 6 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami, o których są:
– konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
– poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
– zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@permane.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Koszyk

loader